ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ HORNÁ ORAVA

Členovia ZMOHO

Členmi združenia sú:

Mesto Trstená, Obec Brezovica, Obec Čimhová, Obec Habovka, Obec Hladovka, Obec Liesek, Obec Nižná, Obec Oravský Biely Potok, Obec Podbiel, Obec Suchá Hora, Obec Štefanov nad Oravou, Obec Vitanová, Obec Zábiedovo, Obec Zuberec

Z histórie

V roku 1991 sa aj oravské obce pridali k Združeniu miest a obcí Slovenska.

V tomto roku začalo pracovať ZMO Oravy, ktoré spoločne existovalo až do roku 1996. Rozdelením Oravy na tri okresy sa aj ZMO Oravy rozdelilo na tri regionálne združenia, a to ZMO Dolná Orava /okr. Dolný Kubín/, ZMO Biela Orava /okr. Námestovo/ a ZMO Horná Orava /okr. Tvrdošín/.

Združenie miest a obcí Horná Orava existovalo bez registrácie a jeho prvým predsedom bol Ing. Jozef Dedinský - starosta obce Nižná, ktorý združenie viedol od r. 1996 do roku 2002. Od roku 2003 bol predsedom združenia Ing. Jozef Mažári - primátor mesta Trstená, ale jeho vedenie ukončila neočakávaná smrť.

Po krátkej existencii bez predsedu bolo 8.7.2003 zvolené nové vedenie združenia na čele s Ing. Jánom Banovčanom - starostom obce Zábiedovo. Pod jeho vedením sa začali prípravy na registráciu združenia. Dňa 2.12.2003 sa uskutočnil jeho ustanovujúci snem a dňa 9.12.2003 bolo ZMOHO riadne zaregistrované ako záujmové združenie právnických osôb a výrazným spôsobom upravilo svoju činnosť.

Aktuálne vedenie

Ing. Ján Banovčan - predseda

PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková - podpredsedníčka

Ing. Daniela Tretinová - tajomníčka

Mgr. Ján Kaššák - predseda kontrolnej a revíznej komisie

Ing. Vladimír Šiška - člen kontrolnej a revíznej komisie

Ing. Ivan Maťuga - člen kontrolnej a revíznej komisie

Aktivity

Združenie sa vo svojej činnosti zameriava na spoločné riešenie problémov, stretnutia sa organizujú pravidelne. Každoročne sa koná jeden snem a 6 až 9 zasadnutí. Na zasadnutí si členovia vymieňajú skúsenosti a poznatky, získavajú informácie týkajúce sa legislatívnych zmien, informácie z rokovaní Rady ZMOS a prizývajú sa na ne hostia podľa aktuálnej prerokovávanej problematiky - obyčajne zástupcovia jednotlivých oblastí štátnej správy, polície, súdu, prokuratúry, daňových úradov, orgánov zdravotníctva, veterinárnej a potravinovej správy, hasičského a záchranného zboru, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, správy katastra atď, ale aj zástupcovia neziskových organizácií a riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti členov združenia. Stretnutia sa uskutočňujú vždy na území inej obce či mesta, vďaka čomu sa organizátori môžu "pochváliť" svojimi úspechmi a ostatní načerpať inšpiráciu. Príležitostne dostávajú priestor aj podnikateľské subjekty s ponukami výrobkov a služieb pre samosprávy.

Okrem toho združenie zabezpečuje vzdelávanie svojich členov, zorganizovali sme preškolenie zamestnancov k správe registratúry či obsluhe elektronického portálu odpadov.

Aktivity vyvíja združenie aj smerom k zákonodarným a výkonným orgánom štátu. Zapája sa do pripomienkovania návrhov zákonov. Jednou z takých aktivít bola aj výzva formou otvoreného listu k vláde SR žiadajúca a navrhujúca riešenie na zrovnoprávnenie horských oblastí severného Slovenska i tunajších obyvateľov v daňovom zaťažení či zvýšených výdavkoch na energie, ale aj vystúpenia zástupcov ZMO HO na snemoch ZMOS, poukazujúce na krivdy voči malým obciam spôsobené presunmi majetku štátu na obce a mestá počnúc, nezmyselným veľkostným koeficientom pri prerozdeľovaní dane z príjmu FO pokračujúc a súčasnými pólmi rastu vrcholiac.

Združenie si príkladne plní svoje povinnosti a úlohy smerom k ZMOS-u. V určených lehotách odovzdáva požadované podklady, štatistiky a ďalšie požadované údaje smerom k orgánom ZMOS a naopak pravidelne posúva informácie od orgánov ZMOS smerom k svojim členom.